QUETZAL


10 personen
8 slaapplaatsen
3 cabine(s)
09h00 / 17h00
14,2 meter
Met schipper

Certification
Deze boot is in 2016 door SamBoat gecertificeerd
De boot en de uitrusting zijn door een lokale agent van SamBoat gecontroleerd

Over Bénéteau First 456 - 2014

Automatisch vertaald

Huur een 14-meter zeilboot en zijn kapitein voor de cruise naar keuze! Met familie of vrienden vaart u veilig in een wettelijk kader, onder toezicht van een kapitein die een licentie heeft, ervaring heeft en verzekerd is voor deze activiteit. Er is geen speciale kennis vereist. Het is uw vakantie en het is uw boot voor de duur van de huur. Je bent thuis aan boord!

JOUW BOOT

Dit is een 14 meter lange sloep gebouwd door Bénéteau...

Huur een 14-meter zeilboot en zijn kapitein voor de cruise naar keuze! Met familie of vrienden vaart u veilig in een wettelijk kader, onder toezicht van een kapitein die een licentie heeft, ervaring heeft en verzekerd is voor deze activiteit. Er is geen speciale kennis vereist. Het is uw vakantie en het is uw boot voor de duur van de huur. Je bent thuis aan boord!

JOUW BOOT

Dit is een 14 meter lange sloep gebouwd door Bénéteau yards op een kaart van Duitse Frers. Uitstekende zeileigenschappen (inclusief windrichting), zachte bewegingen, warme meubels, houten interieur (teak), royale fittingen, volledige garderobe (spinnaker, licht genua, stagzeil) teakdek, zonnepanelen, platform, ladder bad, cockpittafel, gemotoriseerde tender, enz ...

Krachtig en comfortabel: waterverwarmer, watermaker, 220-liter koelkast, multifunctionele magnetronoven, wasmachine, elektrisch toilet, keukengerei en servies voor 8 personen, enz ...).

De veiligheidsuitrusting en navigatieapparatuur zijn veel hoger dan wat de regelgeving vereist: 8-persoons vlot, VHF DSC, noodbaken, zelf-activerende motorkap, radar, automatische piloten, kaartlezer, windvaan / elektronische anemometer, enz ...

Deze eenheid is in 2015 vernieuwd. De leefruimte is vergroot: kijk naar de positie onder een nieuw dak, verbreding van het plein, bewapening, zadel, nieuw beddengoed, enz.

HET LEVEN AAN BOORD

U profiteert van de voordelen van de eigenaar zonder de nadelen te nemen. Je nodigt de mensen van je keuze aan boord uit. Je organiseert het leven aan boord zoals je wilt. U beslist om tussenstops uit te breiden of in te korten, om het programma aan te passen. Afhankelijk van het weer en de route, kan nachtvaren worden overwogen om u te laten genieten van langere stops en ankerplaatsen.

De totale slaapcapaciteit en de beveiligingsapparatuur van het schip laten de ontvangst toe van 8 personen in de offshore-navigatie en 10 personen in kustnavigatie. Echter, voor het succes van uw cruise, voor uw comfort en om de privacy van iedereen te behouden, vragen Quetzal en zijn kapitein u om uzelf te beperken tot vier personen en 2 van de 3 hutten te gebruiken. De tarieven worden ook bestudeerd om de privatisering van de boot toegankelijk te maken voor een stel met kinderen, twee koppels vrienden, enz ...

Groepen of gezinnen tot 6 personen zijn echter welkom.
In dit geval zijn de drie dubbele hutten en het voorste toilet gereserveerd voor uw exclusieve gebruik. Een toeslag van 10% op het bedrag van de huur die ter plaatse moet worden betaald, zal dan worden gevraagd. In deze configuratie gebruikt de kapitein een stapelbed op het plein, gescheiden door een gordijn.De kapitein heeft de leiding over de manoeuvre, de navigatie en het technische onderhoud van de boot. Als u wilt, laat hij u zijn kennis delen op het gebied van uw keuze: manoeuvres, navigatie, enz. Hij neemt deel voor zijn deel aan collectieve taken. Voor anker laat hij je vallen en keert terug om je tijd te geven voor een wandeling of een maaltijd in het restaurant.

UW KAPITEIN

Ik ben 35 jaar aan het zeilen geweest. Meer origineel (en waarschijnlijk zeldzamer ...), ik heb alle kwalificaties vereist door de Franse wetgeving en alle verzekeringsmaatschappijen. Ik ben ook verzekerd voor wettelijke aansprakelijkheid voor deze activiteit tot 10 miljoen euro.

Ik ben ook gecertificeerd trainer in het kader van het certificaat van kapitein 200 zeilen, wat tot op heden het enige octrooi is dat de rol van bestuursleider in een wettelijk kader, op een zeilboot te huur of op een zeilboot kan verzekeren van eigenaar. Het is waarschijnlijk geen garantie voor het goede humeur van de kapitein of zijn gevoel voor vriendelijkheid, maar de afwezigheid van dit octrooi stelt u bloot aan enorme complicaties bij het minste incident.

Afgezien van mijn vaardigheden, mijn ervaring ... en mijn goede humeur, verzeker ik u totale discretie voor, tijdens en na uw cruise. Het is aan jou om te beoordelen! Ik sta tot uw beschikking om al uw vragen te beantwoorden en elkaar te leren kennen voor het instappen. Met vriendelijke groeten, Charles.


HET PROGRAMMA VAN UW CRUISE

Het is vastgesteld op basis van uw wensen en rekening houdend met de samenstelling van uw bemanning. Het weer, in de zomer en in de Middellandse Zee, irriteert zelden de projecten, maar kan tot enkele aanpassingen leiden. We bespreken het samen voor vertrek. U kiest ervoor navigatie te bevaren onder zeil of tijd doorgebracht voor anker. Ik begeleid je en ik adviseer je, maar jij bent het die beslist. De zeilboot is niet alleen een middel om te reizen. Zeilen onder zeil kan zowel voor de roerganger als voor de lezer van een pool comfortabel op het dek zorgen (bibliotheek aan boord). Word je aangetrokken door de witte zandstranden? Heb je kinderen? Het programma is aanpasbaar voor de voldoening van iedereen. Napping amateur? Je zult worden geschud en gevuld.PRIJZEN GESPECIFICEERD IN HUURPRIJZEN

Ze omvatten de huur van de zeilboot en zijn uitrusting (gemotoriseerde aanbouw, visuitrusting, vinnen, maskers, snorkels, enz ...) evenals de uitgebreide verzekering. Het dekt de materiële schade aan de boot of aan een derde partij, evenals het lichamelijk letsel geleden door de huurder of veroorzaakt aan een derde partij.

Deze prijzen zijn exclusief de dienst van de kapitein (150 € / dag), het voedsel van de hele bemanning, brandstoffen, eventuele haven- of liggeldbelasting, de schoonmaakkosten (200 €), verplicht zodra één of meerdere nachten worden aan boord doorgebracht. Lakens en handdoeken kunnen worden verstrekt voor 20 € / persoon / week. Tot slot, en zoals hierboven aangegeven, moet u een supplement van 10% betalen op de huursom als u de 3 hutten gebruikt. Deze extra kosten dienen ter plaatse te worden betaald vanaf de eerste huurdag.

Louez un voilier de 14 mètres et son capitaine pour la croisière de votre choix ! En famille ou entre amis, vous naviguez en toute sécurité dans un cadre légal, encadré par un capitaine breveté, expérimenté et assuré pour cette activité. Aucune connaissance particulière ne vous est demandée. Ce sont vos vacances et c'est votre bateau pendant la durée de la location. Vous êtes chez vous à bord !

VOTRE BATEAU

C'est un...

Louez un voilier de 14 mètres et son capitaine pour la croisière de votre choix ! En famille ou entre amis, vous naviguez en toute sécurité dans un cadre légal, encadré par un capitaine breveté, expérimenté et assuré pour cette activité. Aucune connaissance particulière ne vous est demandée. Ce sont vos vacances et c'est votre bateau pendant la durée de la location. Vous êtes chez vous à bord !

VOTRE BATEAU

C'est un sloop de 14 mètres construit par les chantiers Bénéteau sur un plan de German Frers. Excellentes performances à la voile (notamment au près), mouvements doux, aménagements chaleureux, intérieur bois (teck), accastillage généreux, garde-robe complète (spi, génois léger, trinquette) pont en teck, panneaux solaires, plate-forme, échelle de bain, table de cockpit, annexe motorisée, etc...

Performant et confortable : chauffe-eau, dessalinisateur, réfrigérateur 220 litres, four micro-ondes multifonctions, lave-linge , WC électrique, ustensiles de cuisine et vaisselle pour 8 personnes, etc...).

L'Armement de sécurité et les équipements de navigation sont largement supérieurs à ce qui est exigé par la réglementation : radeau 8 places, VHF ASN, balise de détresse, brassières à déclenchement automatique, , radar, pilotes automatique, lecteur de carte, girouette/anémomètre électronique, etc...

Cette unité a été refaite à neuf en 2015. L'espace de vie a été agrandi : poste de veille sous un nouveau roof, élargissement du carré, armement, sellerie, literie neuve, etc..

LA VIE A BORD

Vous bénéficiez des avantages du propriétaire sans en assumer les inconvénients. Vous invitez les personnes de votre choix à bord. Vous organiser la vie à bord comme bon vous semble. Vous décidez de prolonger ou d'écourter les escales, de modifier le programme. Selon la météo et le parcours, la navigation de nuit peut être envisagée pour vous permettre de profiter plus longtemps des escales et des mouillages.

La capacité totale de couchage et l'armement de sécurité du navire permettent l'accueil de 8 personnes en navigation au large et 10 personnes en navigation côtière. Cependant, pour la réussite de votre croisière, pour votre confort et afin de préserver l'intimité de chacun, Quetzal et son capitaine vous invitent à vous limiter à quatre personnes et à utiliser 2 des 3 cabines. Les tarifs sont d'ailleurs étudiés pour rendre accessible la privatisation du bateau par un couple avec enfant(s), 2 couples d'amis, etc…

Toutefois, les groupes ou les familles jusqu'à 6 personnes restent les bienvenus.
Dans ce cas les trois cabines doubles et les toilettes avant sont réservées à votre usage exclusif. Un supplément de 10% sur le montant de la location à régler sur place vous sera alors demandé. Dans cette configuration le capitaine utilise une couchette dans le carré, séparée par un rideau.Le capitaine est en charge de la manœuvre, de la navigation et de l'entretien technique du bateau. Si vous le désirez, il vous fait partager ses connaissances dans les domaines de votre choix : manœuvres, navigation, etc... Il participe pour sa part aux tâches collectives. Au mouillage, il vous dépose à terre et revient vous chercher le temps d'une ballade ou d'un repas au restaurant.

VOTRE CAPITAINE

Je navigue depuis 35 ans. Plus original (et sans doute plus rare...), je possède toutes les qualifications exigées par la législation française et par toutes les compagnies d'assurance. Je suis d'ailleurs assuré en responsabilité civile pour cette activité à hauteur de 10 millions d'Euro.

Je suis en outre formateur agréé dans le cadre du brevet de capitaine 200 voile qui est, à ce jour, l'unique brevet permettant d'assurer le rôle de chef de bord dans un cadre légal, sur un voilier en location ou sur un voilier de propriétaire. Il n'est sans doute pas une garantie de la bonne humeur du capitaine ou de son sens de la convivialité mais l'absence de ce brevet vous expose à d'énormes complications au moindre incident.

En dehors de mes compétences, de mon expérience...et de ma bonne humeur, je vous assure une totale discrétion avant, pendant et après votre croisière. A vous d’en juger ! Je suis à votre disposition pour répondre à toutes vos questions et faire plus ample connaissance avant d’embarquer. Bien cordialement, Charles.


LE PROGRAMME DE VOTRE CROISIERE

Il est établi selon vos souhaits et en tenant compte de la composition de votre équipage. La météo, en été et en Méditerranée, contrarie rarement les projets mais peut amener à quelques aménagements. Nous en discutons ensemble avant le départ. Vous choisissez de privilégier la navigation sous voile ou le temps passé au mouillage. Je vous guide et je vous conseille mais c'est vous qui décidez. Le voilier ne se résume pas à un moyen de déplacement. La navigation sous voile peut apporter autant de plaisir au barreur qu'au lecteur d'un polar confortablement allongé sur le pont (bibliothèque à bord). Êtes-vous attirés par les plages de sable blanc ? Avez vous des enfants ? Le programme est adaptable pour la satisfaction de tous. Amateur de sieste ? Vous serez bercés et comblés.LES PRIX INDIQUES DANS LES TARIFS DE LOCATION

Ils incluent la location du voilier et son équipement (annexe motorisée, matériel de pêche, palmes, masques, tubas, etc...) ainsi que l'assurance multirisques. Elle couvre les dégâts matériels causés au bateau ou à un tiers ainsi que les dommages corporels subis par le locataire ou causés à un tiers.

Ces prix n'incluent pas la prestation du capitaine (150€/jour), la nourriture de tout l'équipage, les carburants, les éventuelles taxes portuaires ou de mouillage, le forfait ménage (200€), obligatoire dès qu'une ou plusieurs nuits sont passées à bord. Les draps et serviettes de toilette peuvent vous être fournis pour 20 €/personnes/semaine. Enfin et comme indiqué plus haut, un supplément de 10% sur le montant de la location vous sera demandé si vous utilisez les 3 cabines. Ces frais annexes sont à régler sur place dès le premier jour de location.


Details

Soort verhuur : Met schipper
In- en uitchecktijden: 09h00 / 17h00
Model : Bénéteau - First 456
Lengte (m) : 14,2
Toegestane capaciteit : 10
Bouwjaar : 2014
Model : Bénéteau - First 456
Uitrusting : Offshore
Lokatie : Haven
Lengte (m) : 14,2
Breedte (m) : 4,3
Diepgang (m) : 2,4
Bouwjaar : 2014
Toegestane capaciteit : 10
Aantal cabines : 3
Aantal slaapplaatsen : 8
Vermogen : 50cv
Type motor : 2-takt
Aantal motoren : 1
Borg : 1 000 € (Via SamBoat)
Annuleringsvoorwaarden : Matig
Geschiktheid :
 • Dagexcursies

 • Cruise

 • Wedstrijden


Aanbiedingen van de eigenaar

07 dec. - 31 dec. 2020
10%

Uitrusting

GPS
WC
Douche
Diepte meter
Spi
Bimini

Comfort

Bimini
Tafel
Beddengoed
220V stopcontact
USB aansluiting
Buitendouche
Zonnepaneel

Keuken

Kookplaat
Koelkast
Gootsteen

Recreatie

Zwemtrap
Vismateriaal
Snorkelmateriaal
TV
Buitenluidsprekers

Navigatie

GPS
Diepte meter
Spi
Electrische ankerlier
Bijboot
Automatische piloot
Buitenboordmotor
VHF
AIS

Sanitair

WC
Douche
Warm water
Zoet water
Badkamer
Watermaker

2 huurders hebben deze boot beoordeeld

 • Gu
  September 2019

  Merci à Charles pour son immense professionnalisme et sa grande gentillesse. Nous avons passé un séjour extraordinaire sur ce beau voilier grâce aux conseils du capitaine. Je conseille à tous les couples avec un ou deux enfants, expérience inoubliable!

 • Steph
  September 2017

  Merci à Charles pour sa bonne humeur, son professionnalisme. Si nous avons passé un super moment dans une super ambiance, nous lui devons en partie. Le bateau est agréable et bien équipé pour la croisière.


Over de eigenaar, Charles
Charles
Lid sinds 2015
Antwoordpercentage: 100 %
Reactiesnelheid: binnen 7 uur
Gesproken talen: Frans
icons/55/verifications/active/id Created with Sketch. Identiteitsbewijs

gecontroleerd

Telefoonnummer

gecontroleerd

E-mailadres

gecontroleerd

Vergelijkbare aanbiedingen

Vanaf
214 € / dag